Współpraca

komponenty do systemu mocowań ładunków
systemy przemieszczania i mocowania ładunków
konserwacja i eksploatacja UTB
POLITYKA PRYWATNOŚCI
TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB

_______________________________________________________________________________________


Polityka Prywatności TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB jest dokumentem opisującym zasady, sposób oraz cel przetwarzania zbieranych od stron zainteresowanych Firmy danych osobowych w celu spełnienia wymagań́ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”).

Dokument ten stanowi również̇ informację dla osób, od których zbierane są̨ dane osobowe, na temat przysługujących im praw wynikających z ww. regulacji o ochronie danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Kto jest odpowiedzialny w TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB  za przetwarzanie danych   osobowych i z kim można się̨ skontaktować́?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB z siedzibą w Rumii (84-230) przy ul. Krakowskiej 5, NIP 5631041100, z którym można się̨ skontaktować́ we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

kierując korespondencję na adres: 84-230 Rumia, ul. Krakowska 5 kl. III/10 poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: info@technoportserwis.pl, kontakt telefoniczny: 693-348-007

2. Dlaczego TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB przetwarza Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ będzie się̨:

1. W oparciu o Pani/Pana wyraźną̨ zgodę̨ (art. 6 ust. 1 lit a RODO),

2. w celu realizacji działań́ wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

3. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

4. w celu wykonania umowy zawartej z TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,

5. dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań́ realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

6. w celach marketingowych produktów i usług TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB,

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują̨:

- przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,

- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,

- dochodzenie roszczeń́ oraz obronę̨ przed roszczeniami; marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB może przekazywać́ dane osobowe?

Dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę̨ lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą̨ być́ w szczególności: upoważnieni pracownicy, podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Ponadto dane mogą̨ być́ przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB i wyłącznie zgodnie z poleceniami TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną̨ przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie") wyłącznie jeżeli jest to niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB  lub podjęcia działań́ przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia, a także w ramach korzystania przez TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB  z infrastruktury informatycznej (np. poczta elektroniczna).

Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć́ miejsce po uzyskaniu Państwa zgody. Kopię danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego może Pani/Pan uzyskać́ po zgłoszeniu takiej prośby do Administratora Danych Osobowych firmy TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB

5. Jak długo będą̨ przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Państwa dane będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj.:

w zakresie realizacji zawartej z TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń́ i serwisu,

w zakresie wypełniania zobowiązań́ prawnych ciążących na TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB

w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę̨ – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,

do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB stanowiących podstawę̨ tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują̨ prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych,

w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę̨ do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,


6. Jakie prawa przysługują̨ Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Mają Państwo prawo:

zadać́ dostępu do swoich danych, a także zadać́ ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia,

wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

żądać przeniesienia dostarczonych TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB

wnieść́ skargę̨ do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają̨, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO. Ponadto mają Państwo prawo wnieść́ w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB danych:

z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych,

w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB może zażądać́ dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć́ TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB dane osobowe?

Aby umożliwić́ TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB zawarcie i realizację umowy jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB pozyskuje Pani/Pana dane osobowe i jakie są̨ ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB dane osobowe pochodzą̨:

bezpośrednio od Państwa,

od podmiotu, który zawarł z TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB umowę̨ o świadczenie usług na Państwa rzecz, od partnera/dystrybutora/podmiotu trzeciego współpracującego z TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,

ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB Dodatkowo, tam, gdzie ma to zastosowanie, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jesteśmy szczególnie zobowiązani do zidentyfikowania Państwa oraz do zebrania i zapisania Państwa danych.

Abyśmy mogli spełnić́ te czynności lub obowiązki, przepisy wymagają̨ dostarczenia nam niezbędnych informacji lub dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich zmianach. Jeśli Państwo nie dostarczą TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB niezbędnych informacji lub dokumentów, TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB nie będzie mogł przeprowadzić́ wnioskowanych czynności lub zawrzeć́ i realizować́ umów oraz prowadzić́ obsługi.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również̇ z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się̨ w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. Zabezpieczenia. Jakiego rodzaju środkami bezpieczeństwa dysponuje TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB?

TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę̨ danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również̇ stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się̨ ich obsługą, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

b) Administrator oświadcza, iż̇ zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają̨ stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator  stosuje wysoki poziom zabezpieczeń́ (protokół SSL) zgodnie z częścią̨ C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać́ urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się̨ wiązać́ z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

10. Mechanizm Cookies oraz odnośniki do innych stron wykorzystywane przez TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB .

Niektóre obszary i funkcje strony internetowej TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB mogą̨ wykorzystywać́ cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę̨ oraz nieusuwanie ich z dysku. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

Na stronie internetowej TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB wykorzystywane są̨ pliki cookies - Google Analytics - więcej informacji można znaleźć́ na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html

11. Zmiany Polityki Prywatności TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB.

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się̨ do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie internetowej TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowej TECHNO PORT SERWIS - MACIEJ HOŁUB, a także dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.